Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medisch specialisten in dienstverband

24-04-19

Veel medisch specialisten in dienstverband verkeren in de veronderstelling dat hun inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid voldoende is beschermd. In de praktijk valt dat vaak echter behoorlijk tegen. Er is weliswaar wettelijk én via de PFZW-pensioenregeling het een en ander geregeld, maar het is de vraag of u daarmee wel aan al uw financiële verplichtingen kunt voldoen.

Inkomenshiaat

Om te beginnen zijn de wettelijke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid gemaximeerd tot het zogeheten ‘sociaal verzekeringsloon’, dat circa € 57.000,- bruto per jaar bedraagt. De hoogte van een eventuele uitkering hangt bovendien af van de mate waarin u nog werkzaamheden kunt verrichten. Bent u volledig arbeidsongeschikt, dan kan uw inkomen enorm terugvallen. Helaas wordt deze inkomensterugval slechts gedeeltelijk opgevangen door de arbeidsongeschiktheidsdekking in de pensioenregeling van het PFZW. Hierbij wordt namelijk juist géén rekening gehouden met de vraag óf – en zo ja in welke mate – u nog als medisch specialist kunt werken. Hierdoor kan een groot hiaat ontstaan tussen een mini­maal inkomen en een reëel inko­men.

Collectieve aanvullende AOV

Omdat het gaat om uw inkomenszekerheid, zijn we bij Sibbing heel alert op dergelijke situaties. We hebben daarom een selectie gemaakt van verzekeraars die speciaal voor de zorg een collectieve arbeidsongeschikt­heidsverzekering (AOV) hebben ontwikkeld die een perfecte aanvulling vormt op datgene dat in de wet en via het PFZW is geregeld. Omdat het gaat om collectieve verzekeringen, profiteert u zowel praktisch als financieel van collectieve voordelen. Zo hoeven deelnemers bij het afsluiten van een nieuw contract niet te worden gekeurd en wordt er geen onderscheid naar leeftijd gemaakt.

Heeft u vragen?

Bent u medische specialist en heeft u vragen over uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met uw adviseur. We praten u graag bij.