Collectieve rechtsbijstandverzekering voor medisch specialisten

01-06-21

Steeds meer MSB’s sluiten voor hun leden een collectieve rechtsbijstandverzekering af. Meestal met het gelijkheidsbeginsel als achterliggende reden: zijn alle leden op dezelfde manier verzekerd, dan hebben ze in geval van een klacht of conflict namelijk ook dezelfde juridische ‘slagkracht’.

Beroepsdekking

Een rechtsbijstandverzekering voor beroep en bedrijf biedt dekking voor alle juridische geschillen waarmee u in de uitoefening van uw beroep als medisch specialist te maken kunt krijgen. Dit geldt niet alleen voor uw ‘reguliere’ werkzaamheden, maar ook voor waarnemingen en nevenactiviteiten die binnen uw beroepsgroep als gebruikelijk worden beschouwd. Een belangrijke dekkingscategorie is natuurlijk tuchtrecht.

Vrije advocaatkeuze

De verzekering kent een unieke volledige vrije advocaatkeuze voor medische geschillen én geschillen uit samenwerkingsovereenkomsten. Daarmee is de dekking aanmerkelijk ruimer dan de gebruikelijke – en voor rechtsbijstandverzekeraars verplichte – vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke en administratieve procedures. De ruimere dekking geldt namelijk al vanaf het eerste moment dat een geschil ontstaat, ongeacht de vraag of er daadwerkelijk een procedure moet worden gevoerd. Kortom: u kunt altijd een door u gewenste ter zake kundige advocaat inschakelen!

Dekking bij geschillen onderling

De dekking ‘onderlinge geschillen’ is uiteraard van toepassing op geschillen tussen de leden van een vakgroep of maatschap onderling. Daarnaast biedt de verzekering echter ook dekking voor geschillen tussen vakgroepen en maatschappen, tussen een individueel medisch specialist en het MSB en tussen een vakgroep of maatschap en het MSB.

Collectieve korting

Een belangrijk bijkomend voordeel van een collectieve rechtsbijstandverzekering is de aanzienlijke premiekorting, die – afhankelijk van het aantal deelnemers – kan oplopen tot wel 40%!

Belangstelling?

Neem dan contact op met uw adviseur. We voorzien u graag van een voorstel op maat.