Schenkvrijstelling eigen woning wordt afgebouwd

11-10-22

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de schenkvrijstelling eigen woning – in de volksmond ook wel de ‘jubelton’ genoemd – naar verwachting drastisch verlaagd. Een jaar later zal deze fiscaal gunstige vrijstelling zelfs helemaal worden afgeschaft.

Schenken in 2022

De hoogte van de schenkvrijstelling bedraagt dit jaar nog € 106.671, maar daalt in 2023 naar €27.231 en vanaf 2024 zelfs naar € 0. Het kan dus aantrekkelijk zijn om dit jaar nog van de schenkvrijstelling gebruik te maken, al zijn hieraan uiteraard wél de nodige voorwaarden verbonden.

Zo moet de ontvanger (of zijn/haar partner) bijvoorbeeld tussen 18 en 40 jaar oud zijn en mag de ontvanger niet eerder van een verhoogde vrijstelling voor een schenking gebruik hebben gemaakt. Daarnaast moet de schenking uiterlijk in 2024 worden aangewend voor aankoop, verbouwing of onderhoud van een eigen woning, het betalen van bouwtermijnen bij een eigen woning in aanbouw, het aflossen van een hypotheek of restschuld op de eigen woning en/of het afkopen van rechten van erfpacht of opstal op de eigen woning. Wordt aan de voorwaarden voldaan, dan kan in 2022 dus een schenkvrijstelling van €106.671 worden genoten.

Naast de schenkvrijstelling eigen woning bestaat er nog een andere eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen. Deze bedraagt € 27.231 en heeft uitsluitend betrekking op een vrij besteedbare schenking van ouders aan een kind. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het niet is toegestaan om gebruik te maken van beide vrijstellingen. Kortom: maakt u gebruik van de ene vrijstelling, dan verliest u het recht op de andere vrijstelling.

Schenken in 2023

In 2023 wordt de schenkvrijstelling eigen woning gelijkgesteld aan het bedrag van de hierboven vermelde vrij besteedbare schenking: € 27.231. Dit bedrag moet echter bestemd zijn voor de eigen woning óf voor vrije besteding. Beide kan dus niet.

Voorbehoud

Het wetsvoorstel tot verlaging en afschaffing van de schenkvrijstelling eigenwoning moet nog worden aangenomen in de Tweede Kamer en bekrachtigd in de Eerste Kamer. Gezien de brede steun voor het voorstel is de kans echter zeer groot dat het beide Kamers zullen instemmen met de voorgenomen wetswijziging.

Meer informatie en/of advies?

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.