SPH pensioenregeling voor huisartsen verandert na 2021

07-07-21

Na 2021 zal de huidige pensioenregeling voor huisartsen van SPH worden aangepast. De nieuwe pensioenregeling – door SPH aangeduid als Pensioenregeling 2.0 – wordt dan niet meer gebaseerd op de hoogte van uw pensioen, maar op de hoogte van de premie die u betaalt. De aanpassing van de pensioenregeling geldt voor alle actieve huisartsen, maar heeft geen gevolgen voor wat u tot nu toe als huisarts aan pensioen heeft opgebouwd. Bent u al in deeltijd met pensioen? Dan gelden de nieuwe pensioenregeling en de bijbehorende keuzemogelijkheden alleen voor het deel van uw pensioen dat na 2021 ingaat.

Waarom komt er een nieuwe pensioenregeling?

Enkele jaren geleden kreeg SPH de opdracht om de huidige pensioenregeling kritisch tegen het licht te houden. Daarvoor waren diverse goede redenen. De laatste jaren konden bijvoorbeeld de ambities ten aanzien van het jaarlijks verhogen van de pensioenen niet meer worden gerealiseerd en het zag er naar uit dat dit ook de komende jaren niet zou lukken. Ook blijft het aandeel vrouwelijke huisartsen, parttimers en waarnemers binnen het deelnemersbestand van SPH groeien. De huidige pensioenregeling is hier echter minder goed op ingericht, waardoor er steeds meer huisartsen waren die geen fiscaal maximaal pensioen bij SPH konden opbouwen. SPH heeft daarom besloten zo snel mogelijk een nieuwe pensioenregeling in te voeren. En dat heeft uiteraard de nodige gevolgen voor u als deelnemer. In dit artikel lichten we een aantal aspecten nader toe.

Persoonlijk pensioenkapitaal

De huidige pensioenregeling van SPH is een uitkeringsovereenkomst. Dit houdt in dat er afspraken zijn gemaakt over de hoogte van uw pensioen én over een eventuele toeslag op uw pensioen indien de financiële situatie van SPH dat toelaat. De Pensioenregeling 2.0 wordt een premieovereenkomst waarbij geen afspraken worden gemaakt over de hoogte van uw latere pensioen, maar alleen over de hoogte van de premie die u tot aan uw pensioen betaalt. Deze premie wordt – na aftrek van kosten en risicopremies – toegevoegd aan uw persoonlijke pensioenkapitaal. Het kapitaal dat u tot nu toe binnen de pensioenregeling van SPH heeft opgebouwd, blijft overigens gewoon in stand.

Wilt u pensioneren onder de huidige voorwaarden? Dan dient u uw pensioen vóór 1 augustus a.s. bij SPH aan te vragen en moet uw pensioen uiterlijk op 1 december a.s. ingaan.

Beleggen voor een goed rendement

Uw persoonlijk pensioenkapitaal wordt belegd met de bedoeling een zo goed mogelijk rendement te realiseren. Uiterlijk bij uw pensionering wordt het voor u opgebouwde pensioenkapitaal aangewend voor de aankoop van een levenslang pensioen. Omdat uw pensioenkapitaal meebeweegt met de financiële markten, zal de waarde ervan voortdurend fluctueren. Hoe hoog dit pensioen uiteindelijk zal zijn, kan dan ook pas definitief worden bepaald op het moment van pensionering. Wél zal SPH proberen u in elk geval jaarlijks een goede indicatie te geven van het pensioen dat u later kunt ontvangen. Het idee is dat het te verwachten pensioen minimaal hetzelfde zal blijven als nu, maar waarschijnlijk voor de meeste deelnemers hoger zal uitvallen.

Toeslagbeleid

Tot op heden voerde SPH een ambitieus toeslagenbeleid waarbij ernaar werd gestreefd om de pensioenen jaarlijks te indexeren (lees: verhogen) met de loonontwikkeling plus 2,25%. Vanaf 2022 zal het bestuur van SPH jaarlijks beoordelen hoeveel ruimte er is voor verhoging van de pensioenen zónder te kijken naar de loonontwikkeling. SPH verwacht daarbij dat het nieuwe toeslagbeleid meer ruimte voor pensioenverhogingen zal bieden dan het huidige toeslagbeleid.

Wel of geen beleggingsvrijheid

Vooralsnog heeft u ook binnen de nieuwe regeling geen invloed op de manier waarop uw pensioenkapitaal wordt belegd. Wél wil SPH in 2022 gaan onderzoeken of huisartsen behoefte hebben aan (enige mate van) beleggingsvrijheid. Mocht blijken dat dit het geval is, dan kan worden overwogen om binnen de nieuwe pensioenregeling keuze te bieden uit diverse risicoprofielen.

Keuzes bij pensionering

Wat niet verandert, zijn uw keuzemogelijkheden bij pensionering, zoals de datum waarop u met pensioen gaat en of u in deeltijd of volledig met pensioen gaat. Ook kunt u net als in de huidige regeling het partnerpensioen omzetten in een hoger pensioen voor uzelf of – andersom – uw eigen pensioen verlagen ten gunste van het partnerpensioen. Min of meer nieuw is de keuze voor een hoog-laagpensioen. Deze optie is een vergelijkbaar alternatief voor de huidige conversieregeling, waarbij u begint met een hoge pensioenuitkering die vervolgens jaarlijks wordt afgebouwd. Nieuw is ook de mogelijkheid om straks te kiezen voor een stabiel of een variabel pensioen. Een stabiel pensioen is redelijk zeker en kan worden verhoogd met een toeslag of – in uitzonderlijke situaties – worden verlaagd. Een variabel pensioen is naar verwachting hoger, maar wordt jaarlijks aangepast aan de behaalde resultaten en kan hierdoor jaarlijks stijgen of dalen.

Gevolgen voor de hoogte van de premie

SPH verwacht dat de pensioenpremie straks minimaal hetzelfde zal blijven en voor huisartsen die op dit moment niet fiscaal maximaal pensioen opbouwen waarschijnlijk zal stijgen. Om een goed pensioen voor iedere huisarts te realiseren, zal een grote groep deelnemers per saldo echter meer premie gaan betalen dan nu. Hoe de premie voor de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk zal uitpakken, wordt later dit jaar bekend. Iedere deelnemer wordt hierover door SPH individueel geïnformeerd.

Gevolgen voor het nabestaandenpensioen

De nieuwe pensioenregeling voorziet net als de huidige regeling in een nabestaandenpensioen voor uw partner en kinderen na uw overlijden. In tegenstelling tot de huidige pensioenregeling hebben uw nabestaanden straks echter in principe geen recht op een nabestaandenpensioen als u overlijdt vóór uw pensioendatum en op dat moment niet meer deelneemt(*) aan de pensioenregeling van SPH. De tot nu toe door u opgebouwde rechten op een nabestaandenpensioen blijven wél in stand.

(*) Bent u arbeidsongeschikt en heeft SPH de premiebetaling voor uw AOV geheel of gedeeltelijk overgenomen? Dan wordt u door SPH beschouwd als actief deelnemer aan het pensioenfonds.

Tijdelijke regeling

De nieuwe pensioenregeling gaat na 2021 in, maar zal op dat moment nog niet in alle opzichten aansluiten op het Pensioenakkoord en de nieuwe pensioencontracten die hieruit voortkomen. In Den Haag wordt namelijk nog hard gewerkt aan de nieuwe pensioenwetgeving en de details daarvan zijn nog (lang) niet bekend. De Pensioenregeling 2.0 wordt dan ook een tijdelijke regeling die uiterlijk in 2026 nogmaals zal moeten worden aangepast om volledig aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving en pensioencontracten op dat moment.

Advies nodig?

Wilt u meer weten over (de gevolgen van) de Pensioenregeling 2.0 van SPH? Raadpleeg dan de website van SPH of neem contact op met uw adviseur van Sibbing.