Werkzaam als waarnemer? Dan geen jaarverantwoordingsplicht

09-05-23

Als zorgaanbieder vallen waarnemend medici onder de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Doel van deze wet is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg. Uit de wet vloeien een aantal verplichtingen voor u als zorgaanbieder voort. Een daarvan is de verplichting tot jaarverantwoording.

Deze jaarlijkse openbare jaarverantwoording is nodig voor risicogericht toezicht op alle zorgaanbieders en geeft andere betrokkenen (zoals zorginkopers, interne toezichthouders, cliëntenraden, onderzoekers, journalisten, etc.) inzicht in de (financiële) bedrijfsvoering van zorgaanbieders.


Geen jaarverantwoordingsplicht voor waarnemend medici

Aangezien waarnemers geen zorgverlener(s) voor zich hebben werken, vervalt de verplichting tot het jaarlijks afleggen van deze verantwoording.

Meer informatie over de Wtza en het CIBG leest u op www.jaarverantwoordingzorg.nl