Collectief advies header

Medisch specialistisch bedrijf - Collectief advies

Risicomanagement

Door de verzakelijking in de Nederlandse gezondheidszorg wordt de continuïteit van de samenwerkingsverbanden steeds belangrijker. Dat geldt voor instellingen en klinieken, maar ook voor maatschappen, MSB’s en andere collectieven. Ambities en doelstellingen worden belangrijk, evenals de vraag hoe deze te bereiken. De vraag welke risico’s men op welk moment bereid is te nemen, is daarbij zeer van belang. Een risicobewuste organisatie is een sterke en succesvolle organisatie en kan de flexibiliteit opbrengen om snel in te spelen op ontwikkelingen

Als MSB loopt u verscheidene risico’s. Het risico van arbeidsongeschiktheid van uw leden bijvoorbeeld, maar u kunt als bestuur van het MSB ook aansprakelijk gesteld worden. Voor deze risico’s heeft Sibbing Collectief passende verzekeringen, zoals:

 • Aansprakelijkheidsverzekering

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Coöperatie

 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Maatschap

 • Rechtsbijstandverzekering

 • Ziekteverzuimverzekering

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Risicomanagement en verzekeren gaan hand in hand. En juist op dit snijvlak ligt de kracht van de dienstverlening van Sibbing. Wij helpen u de risico’s in kaart te brengen en bekijken samen met u welke maatregelen er te treffen zijn. Daardoor verzekert u alleen dat wat echt noodzakelijk is.

Desgewenst formuleren wij samen met u eventuele andere beheersmaatregelen en leggen wij een koppeling met het kwaliteitsbeleid, dat u veelal wettelijk verplicht bent om te ontwikkelen.

Goodwill

Goodwill is in de huidige tijd een lastig te nemen hindernis voor specialisten, omdat vaststelling van de goodwillsom steeds complexer is geworden.

De methodiek van Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft sinds 2012 als uitgangspunt dat het toekomstig winstaandeel van de praktijk de goodwill bepaalt. Enerzijds moet bepaald worden of de goodwill wordt verrekend op het niveau van de organisatorische eenheid, maatschap of vakgroep. Anderzijds zorgt de nieuwe honoreringsstructuur (vulling van) omzetplafonds via de MSB’s en het lopen van ondernemersrisico in de MSB’s voor onduidelijkheid en onzekerheid over het toekomstige winstaandeel en daardoor over de goodwillbepaling.

De toekomst is, mede door het politieke klimaat, allesbehalve duidelijk. De integratie van ziekenhuisbudget en honorariumbudget na 2014, zoals aangekondigd, kan de nodige consequenties hebben voor het fiscaal ondernemerschap met alle gevolgen van dien. Uiteindelijke bepaalt het totaalbeeld van de ondernemersrisico’s of het fiscaal ondernemerschap wordt gewaarborgd.

Derhalve is de goodwill in de huidige tijd een lastig te nemen hindernis voor individuele mutaties binnen het MSB. Maar ook bij fusietrajecten tussen partijen binnen het MSB blijft goodwill een lastig vraagstuk, aangezien de structuur van een vrije praktijk financieel onduidelijker is geworden. Een goed advies is daarom essentieel.

Fusies en samenwerking

Partijen, zoals organisatorische eenheden en maatschappen gaan in toenemende mate met elkaar samenwerken, soms resulterend in een volledige fusie. Het realiseren van een goede en volledige fusie moet niet worden onderschat.

Het is van belang de financiële aspecten van een fusie goed te regelen. Bij een fusie komen onder andere bedrijfswaardering (goodwill) en een onderlinge verrekening aan de orde. Daarnaast speelt de boekhoudkundige fusie, waaronder de kapitaalvereffening. In dit proces dient ook rekening te worden gehouden met andere aspecten zoals mogelijke rechtspositionele ongelijkheid, veranderingen in de honoreringssystematiek, afspraken met het ziekenhuis en/of het MSB, recente en/of aanstaande mutaties en gemaakte afspraken daarover.

Een goede contractuele vastlegging is bij een fusie onontbeerlijk. De “spelregels” tussen de gefuseerde partijen worden in het contract duidelijk gedefinieerd, over onder andere:

 • Langdurige arbeidsongeschiktheid

 • Einde lidmaatschap

 • Waarneming bij kortdurende arbeidsongeschiktheid

 • Vakantierechten

 • Recht op congres- en nascholingsdagen

 • Goodwillrechten

Daarnaast dienen eventuele (financiële) afspraken ten bate van de fusie goed te worden vastgelegd.

Uiteindelijk dient het fusieproces zodanig te zijn vormgegeven dat de afspraken voor een ieder duidelijk zijn en ieders instemming hebben; voldoende zekerheid naar de toekomst bieden en dat deze afspraken geen bron van toekomstige conflicten in zich herbergt.

Wegwijs worden in de financiële jungle voor de startend medisch specialist?
Medisch specialist - transparant