Collectief advies header

Zorgroepen - Collectief advies

Risicomanagement

Door de verzakelijking in de Nederlandse gezondheidszorg wordt de continuïteit van de samenwerkingsverbanden steeds belangrijker. Dat geldt voor instellingen en klinieken, maar ook voor maatschappen, MSB’s en andere collectieven. Ambities en doelstellingen worden belangrijk, evenals de vraag hoe deze te bereiken. De vraag welke risico’s men op welk moment bereid is te nemen, is daarbij zeer van belang. Een risicobewuste organisatie is een sterke en succesvolle organisatie en kan de flexibiliteit opbrengen om snel in te spelen op ontwikkelingen

Risicomanagement en verzekeren gaan hand in hand. En juist op dit snijvlak ligt de kracht van de dienstverlening van Sibbing. Wij helpen u de risico’s in kaart te brengen en bekijken samen met u welke maatregelen er te treffen zijn. Daardoor verzekert u alleen dat wat echt noodzakelijk is. Een aantal veel voorkomende risico’s waar wij ons op richten zijn:

  • Aansprakelijkheidsrisico

  • Beroepsaansprakelijkheid voor medisch handelen

  • Bestuurdersaansprakelijkheidsrisico

  • Kosten van juridische bijstand

  • Kosten van verzuim van personeel

  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Desgewenst formuleren wij samen met u eventuele andere beheersmaatregelen en leggen wij een koppeling met het kwaliteitsbeleid, dat u veelal wettelijk verplicht bent om te ontwikkelen.

Ketenzorg check

Over de positie van zorggroepen in juridische zin zijn al de nodige discussies gevoerd. Centrale vraag daarbij is of een zorggroep gezien moet worden als een facilitair orgaan dat alleen beheerstaken uitvoert, of dat een Zorggroep vanuit een zorginhoudelijke optiek gezien moet worden, waarbij een Zorggroep als zorginstelling wordt beschouwd. Het antwoord op deze vraag is in risico technische zin belangrijk voor de vraag hoe de aansprakelijkheid van de Zorggroep ten opzichte van de huisartsen en ten opzichte van de patiënten is. Minstens zo belangrijk is de vraag hoe de betrokken partijen de diverse aansprakelijkheden hebben verzekerd, bestaan er dubbele dekkingen of – nog erger – hiaten?

Hiervoor heeft Sibbing de Ketenzorg-check ontwikkeld. Hierdoor krijgt u inzicht in:

  • contractuele situatie van uw zorggroep

  • aansprakelijkheidsissues voor uw zorggroep

  • benodigde aansprakelijkheidsverzekeringen

  • al lopende aansprakelijkheidsverzekeringen

Voor het verzekeren van de aansprakelijkheid van zorggroepen is door Sibbing de KetenzorgPolis ontwikkeld. Deze is gebaseerd op het juridisch kader waarbinnen de Zorggroep zich bewegen en kan op maat “geladen” worden met dekkingselementen die precies passen bij de concrete situatie.

Wegwijs worden in de financiële jungle voor startende medici?
Huisarts - transparant