Gebruikelijk loon medisch specialist

Eerder dit jaar zijn er in een onderhandelaarsakkoord tussen de NVZ, LAD en de Federatie Medisch Specialisten nieuwe Arbeidsvoorwaarden voor Medisch Specialisten (AMS) overeengekomen. In dit akkoord zijn diversen afspraken overeengekomen over de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het verlof, een persoonlijk keuze budget en bij- en nascholing. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over de primaire arbeidsvoorwaarden.

Dat laatstgenoemde kan een invloed hebben op het gebruikelijk loon wat een medisch specialist in haar eigen B.V. hanteert. In dit artikel zullen we verder ingaan op de gevolgen die het onderhandelaarsakkoord heeft op het gebruikelijk loon van een medisch specialist met een eigen B.V.

Wat is het gebruikelijk loon?

Als directeur groot aandeelhouder (DGA) van uw eigen B.V. heeft u te maken met diverse wet- en regelgeving. Eén daarvan is het gebruikelijk loon wat u als DGA moet genieten. Dit loon is aftrekbaar van de winst in de B.V. als kosten, maar is belast als loon in de loon-/inkomstenbelasting. Door het verschil in belastingtarieven tussen de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, kan het voordelig zijn om dit loon zo laag mogelijk te houden. De hoogte van dit loon is echter afhankelijk van de wet- en regelgeving en moet een bepaalde hoogte hebben.

Deze voorwaarden zijn bepaald in de Wet Loonbelasting en zijn de volgende:

  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het hoogste loon van de werknemer die in dienstbetrekking van de B.V. is;
  • € 56.000,-.

De regel in deze is dat het hoogste van de drie opties als loon voor de DGA aangehouden moet worden. Voor medisch specialisten is de eerste optie van toepassing. Dit gezien het loon wat op basis van de salaristabellen AMS hoger uitkomt dan € 56.000,- en het feit dat de DGA (vaak) het enige personeel in dienst van de B.V. is.

Vaststelling gebruikelijk loon tot 2024

Vast staat dus dat het gebruikelijk loon van een medisch specialist met een eigen B.V. de salaristabellen AMS moet volgen. In dit artikel gaan we uit van een medisch specialist die in trede 6 valt. Dit dient uiteraard per situatie apart beoordeeld te worden.

Tot 2024 was het loon in trede 6 van de AMS € 12.823,- per maand excl. 8% vakantietoeslag. Ook moet rekening gehouden worden met de werkgeversbijdrage voor de pensioenpremie. Een werkgever draagt 50% bij aan de pensioenpremie van een medisch specialist. Voor de berekening moet er dus 50% van de pensioenpremie SPMS bij het loon geteld worden.

Tot 2023 betekent dit een jaarloon van minimaal € 184.151,-. Hierbij is uitgegaan van een fulltime dienstverband, trede 6 van de AMS en pensioenpremie OP en PP (€ 35.930,- voor 2023). Afhankelijk van de situatie kan het loon lager of hoger uitkomen.

Wijzigingen vanaf 2024

Zoals eerder vermeld zijn er wijzigingen in de AMS overeengekomen. Deze wijzigingen kunnen ook invloed hebben op het gebruikelijk loon. De volgende wijzigingen met betrekking tot het salaris zijn overeengekomen:

  • Per 1 februari 2023 een structurele salarisverhoging van 5% (terugwerkende kracht);
  • Per 1 december 2023 een structurele salarisverhoging van 5% met een maximum van € 300,- per maand (terugwerkende kracht);
  • Per 1 juni 2024 een structurele salarisverhoging van 2% plus € 180,- bruto per maand.

Dit betekent dat een medisch specialist welke in de AMS salaristabel trede 6 valt vanaf 1 juni 2024 een salaris van € 14.219,- per maand excl. 8% vakantietoeslag moet genieten. Deze wijzigingen hebben ook invloed op de hoogte van het gebruikelijk loon van een DGA medisch specialist. Het gebruikelijk loon van een medisch specialist die in trede 6 van de AMS valt, een fulltime dienstverband en een pensioenpremie OP en PP van € 34.315,- heeft, komt neer op een bedrag van minimaal € 201.435,-. Dit is dus een forse stijging ten opzichte van het gebruikelijk loon van 2023.

Voldoet uw salaris?

Elke situatie dient afzonderlijk beoordeeld te worden. Bent u bijvoorbeeld net begonnen als medisch specialist, dan kunt u in een lagere trede vallen in de salaristabel. Werkt u niet fulltime, maar bijvoorbeeld 0,8 fte? Dan wordt het loon naar rato van uw dienstverband berekend. Ook de hoogte van de pensioenpremie heeft invloed op het gebruikelijk loon. Kortom, er zijn veel factoren die invloed hebben op de hoogte van het loon wat u als DGA moet genieten.