Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen gepresenteerd

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heef de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) in internetconsultatie gebracht. Deze wet geeft zelfstandigen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als ze door langdurige ziekte niet meer het minimumloon (WML) kunnen verdienen.

De BAZ is gebaseerd op drie uitgangspunten: betaalbaarheid, uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. De belangrijkste elementen van de wet zijn als volgt:

  • De verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting ‘winst uit onderneming’ genieten.
  • Zelfstandigen komen in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering na een jaar ziek te zijn geweest (wachttijd).
  • De uitkering wordt verstrekt als zelfstandigen door ziekte niet meer het minimumloon kunnen verdienen. Dit verschilt van de werknemersverzekering, waar ook gekeken wordt naar het eerdere verdiende loon.
  • De uitkering bedraagt 70 procent van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon, en loopt door tot de AOW-leeftijd.

De BAZ is een voorstel van de Stichting van de Arbeid en maakt deel uit van het arbeidsmarktpakket, dat streeft naar een beter functionerende arbeidsmarkt. Dit initiatief komt ook voort uit het pensioenakkoord. Het kabinet heeft het voorstel verder uitgewerkt in samenwerking met werkgevers-, werknemers-, zelfstandigenorganisaties en verzekeraars. Tijdens de internetconsultatie wordt de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel getoetst door de beoogde uitvoerders.

De internetconsultatie is hier te vinden.